ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: កម្មវិធី​បង្កើត​តម្លៃ​ក្រាហ្វីដ្រូលីក>កិត្តិយសគុណវុឌ្ឍិ
កិត្តិយសគុណវុឌ្ឍិ

02d951bb3aaccdd60f4195e7d6c86053.jpg

១, ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​កម្មវិធី​បង្កើត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​អាច​បង្ហាញ គ្មាន​អ្វី​ប្រភេទ​ដែល​វា​គឺ វា​មាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ និង​ភារកិច្ច​របស់​វា & # 160; ។ ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់​ការងារ​ត្រូវ​បាន​គោលដៅ​និង​ទិស​របស

២, ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​កម្មវិធី​បង្កើត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​អាច​ប្រយោជន៍ តួអក្សរ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​កម្មវិធី​បង្កើត​ការ​ផ្លាស់ទី​ក្រុម​មនុស្ស​ពី​កន្លែង​ផ្សេង​គ្នា​ដើម្បី​ត្រូវ​បា

៣, ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​កម្មវិធី​បង្កើត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​គីដ្រូលីក អាច​បង្ អ្នក​គ្រប់គ្រង​គួរ​បង្ហាញ​សាកល្បង​សាកល្បង​សាកល្បង​នៃ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់​អ្នក​ប្រើ​តាម​ចំនួន​សាកល្បង និង​ឯកសារ & # 160; ។ អ្នក​គ្រប់គ្រង​គួរ​បង្ហាញ​ភ

៤, ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​កម្មវិធី​បង្កើត​ក្រុមហ្វីដ្រូលីក​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ក្រុមហ្វីក​អាច​ គ្រប់គ្នា​គួរ​តែ​ធ្វើ​ការ​ចូលរួម​ច្រើន​បន្ថែម ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ចូលរួម​ច្

៥, ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​កម្មវិធី​បង្កើត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​អាច​ទទួល​បា ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសិទ្ធិភាព​របស់​អ្នក​ចូលរួម​គ្នា​ត្រូវ​បាន​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ដែល​អ្នក​ចូលរួម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​គ្នា​ន

  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236