ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ៣០០៣

1. លក្ខខណ្ឌ

៥០៥ តាមរយៈការចូលប្រើគេហទំព័រនេះដែលអាចចូលដំណើរការបានពី (១១១) អ្នកត្រូវយល់ព្រមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះហើយយល់ព្រមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយច្បាប់ក្នុងស្រុកដែលអាចអនុវត្តបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលប្រើគេហទំព័រនេះ។ សំភារៈដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងច្បាប់ពាណិជ្ជសញ្ញា ៥០០៥

2. ប្រើ License

ការអនុញ្ញាត ៥០៥ ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យទាញយកសំភារៈមួយច្បាប់ជាបណ្តោះអាសន្ននៅលើគេហទំព័ររបស់ (១១០) សំរាប់តែការមើលបណ្តោះអាសន្នមិនមែនពាណិជ្ជកម្មទេ។ នេះគឺជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជាការផ្ទេរសិទ្ធិទេហើយក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកមិនអាច៖ ៥០០៥ ៥០៥ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ (១១០) បញ្ចប់ការរំលោភបំពានលើការរឹតបន្តឹងណាមួយ នៅពេលបញ្ចប់សិទ្ធិមើលរបស់អ្នកក៏នឹងត្រូវបញ្ចប់ដែរហើយអ្នកគួរតែបំផ្លាញរាល់ឯកសារដែលបានទាញយកដែលមាននៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមិនថាវាត្រូវបានបោះពុម្ពឬជាអេឡិចត្រូនិកទេ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានជំនួយពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការបង្កើតសេវាកម្ម ។ ៥០០៥ ៤០៤ ៣. ការបដិសេធ ៤០០៤ ៥០៥ សម្ភារៈទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រ (១១០) ត្រូវបានផ្តល់ជូន“ ដូច” ។ (១១០) មិនមានការធានាទេតើវាអាចត្រូវបានបង្ហាញឬបញ្ជាក់ដូច្នេះបដិសេធការធានាផ្សេងទៀតទាំងអស់ លើសពីនេះទៀត (១១០) មិនធ្វើឱ្យមានការតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវឬភាពជឿជាក់នៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈឬគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះឡើយ។ ៥០០៥ ៤០៤ ៤. ដែនកំណត់ ៤០០៤ ៥០៥ (១១០) ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលនឹងកើតឡើងចំពោះការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ (១១០) ទេទោះបីជា (១១០) ឬអ្នកតំណាងមានសិទ្ធិនៃគេហទំព័រនេះត្រូវបានជូនដំណឹងក៏ដោយ ដោយផ្ទាល់មាត់ឬសរសេរអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ។ យុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានដែនកំណត់លើការធានាដោយចេតនាឬដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យនោះដែនកំណត់ទាំងនេះអាចនឹងមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។ ៥០០៥

5. ការកែប្រែនិង Errata

៥០៥ សមា្ភារៈដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ (១១០) អាចរួមមានកំហុសបច្ចេកទេសការវាយអក្សរឬការថតរូប (១១០) នឹងមិនសន្យាថាសំភារៈណាមួយនៅក្នុងគេហទំព័រនេះមានភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញឬបច្ចុប្បន្ន (១១០) អាចផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបានគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង (១១០) មិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈឡើយ។ ៥០០៥

6. តំណភ្ជាប់

៥០៥ (១១០) មិនបានពិនិត្យឡើងវិញនូវគេហទំព័រទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទេហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់នោះទេ។ វត្តមាននៃតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមដោយ (១១០) នៃគេហទំព័រទេ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រភ្ជាប់ណាមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ៥០០៥

7. ការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ៤០០៤ ៥០៥ (១១០) អាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះសម្រាប់គេហទំព័ររបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ ដោយប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ៥០០៥ ៤០៤ ៨. ភាពឯកជនរបស់អ្នក ៤០០៤ ៥០៥ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ ៥០០៥ ៤០៤ ៩. ច្បាប់គ្រប់គ្រង ៤០០៤ ៥០៥ រាល់ការទាមទារដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់ (១១០) នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ពូថៅដោយមិនទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។ ៥០០៥